સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ ભાવનગરમાં પરિક્ષા વગર સીધી ભરતી, પગાર 60,000 સુધી


Written by Atiye

Published on:

સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ ભાવનગરમાં નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ, ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ, સોશિયલ વર્કર, ડેન્ટલ ટેકનિશિયન અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યા તદ્દન હંગામી ધોરણે 11 માસના કરેલ આધારિત ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. ઈચ્છુક અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નિયત સમયે મર્યાદામાં ઓનલાઈન પોર્ટલ પર જઈ અરજી કરવાની રહેશે. ભરતી અંગે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, કુલ જગ્યા, અને પગાર ધોરણ વિશે વિગતવાર માહિતી નીચે જણાવેલ છે.

સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ ભરતી

સંસ્થાસર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ
પ્રોગ્રામનેશનલ હેલ્થ મિશન
કુલ જગ્યા12
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ14 ડિસેમ્બર 2023
ભરતી નો પ્રકારકોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર

જગ્યા નું નામ / શૈક્ષણિક લાયકાત / પગાર

જગ્યાનું નામખાલી જગ્યાશૈક્ષણિક લાયકાતપગાર ધોરણ
મેડિકલ ઓફિસર02MBBS Form Recognized University With Gujarat Medical Council (GMC) Registration
અનુભવ: સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરી કરવાનો અનુભવનાર ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ઉમર મર્યાદા: 50 વર્ષ કે તેથી ઓછી
60,000/-
સ્ટાફર્સ06Any One of Below Degree Recognized by Indian Nursing Councill And/Or Gujarat Nursing Councill
1. Diploma In General Nursing And Midwifery
2. Basic B.Sc Nursing Degree
3. Post Basic B.Sc nursing degree
4.Post basic diploma in nursing practitioner Midwifery
અનુભવ: સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરી કરવાનો અનુભવનાર ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ઉમર મર્યાદા: 50 વર્ષ કે તેથી ઓછી
13,000/-
ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ01Bachelor optometry from recognise University.
અનુભવ: સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરી કરવાનો અનુભવનાર ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ઉમર મર્યાદા: 50 વર્ષ કે તેથી ઓછી
12,500/-
સોશિયલ વર્કર01Graduate in Arts/Commerce/science from a recognize University with having a qualification of M.S.W.
અનુભવ: સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરી કરવાનો અનુભવનાર ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ઉમર મર્યાદા: 50 વર્ષ કે તેથી ઓછી
15,000/-
ડેન્ટલ ટેકનિશિયન01HSC examination or equivalent examination Passed With degree in dental technician from recognise University.
અનુભવ: સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરી કરવાનો અનુભવનાર ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ઉમર મર્યાદા: 50 વર્ષ કે તેથી ઓછી
12,000/-
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર01Graduate in Arts/Commerce/science from a recognize University with basic knowledge of computer course on computer concept (CCC)
અનુભવ: સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે કામગીરી કરવાનો અનુભવનાર ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ઉમર મર્યાદા: 50 વર્ષ કે તેથી ઓછી
12,000/-